Ses­sions-teok­ses­sa ko­reog­ra­fi-oh­jaa­ja Carl Knif ky­syy voi­ko esi­tys ol­la ti­lan­tee­na yh­tä luot­ta­muk­sel­li­nen kuin hoi­to­suh­de. Voi­si­ko tans­si ja esi­tys it­ses­sään ol­la riit­ti, jo­ka on eheyt­tä­vä? Kes­keis­tä on myös mu­sii­kin ja liik­keen yh­teys, asia, jon­ka pa­ris­sa Knif aloit­ti työs­ken­te­lyn teok­ses­sa Kak­si­vä­ri­nen fuu­ga (2020).

Ses­sions-teok­sen mu­sii­kil­li­se­na läh­tö­koh­ta­na toi­mii Franz Sc­hu­ber­tin jou­sik­vin­tet­to C-duu­ris­sa. Mu­sii­kin ja liik­keen yh­tey­den li­säk­si esi­tys tut­kii esiin­ty­jien ja ylei­sön suh­det­ta. Ky­se on ny­kyih­mi­ses­tä, hä­nen kai­puus­taan, puut­teis­taan, tar­peis­taan, pe­lois­taan ja toi­veis­taan. Ses­sions kä­sit­te­lee koh­taa­mis­ta ja koh­taa­mat­to­muut­ta se­kä näi­den in­hi­mil­li­siä ja yh­teis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia.

Teok­sen kim­mok­kee­na toi­mi­vat eri­lai­set niin ke­hol­li­set kuin kog­ni­tii­vi­set­kin hoi­to­muo­dot. Ses­sions-ni­mi viit­taa is­tun­toon tai hoi­to­ker­taan.

Mi­ten esi­tys voi­si ko­hen­taa ko­ki­jan elä­mää? Voi­ko kat­seen al­la ole­mi­nen ol­la voi­maan­nut­ta­va ko­ke­mus? En­tä mi­ten esi­tys voi­si ol­la elä­väm­pi, mi­ten se voi­si tul­la lä­hem­mäk­si ylei­söä? Une­no­mai­sen vael­luk­sen kal­tai­ses­sa esi­tyk­ses­sä näyt­tä­mö ei ole pel­käs­tään esiin­ty­jän ti­la, kat­so­mo ei pel­käs­tään kat­so­jan.

Ses­sions-teok­ses­sa Knif pa­laa myös oman me­to­din­sa al­ku­juu­ril­le, yh­teis­työ­hön tans­si­joi­den kans­sa. Teok­ses­sa kes­kiös­sä ovat tans­si­joi­den vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus, ki­neet­ti­nen kom­mu­ni­kaa­tio ja ki­neet­ti­nen em­pa­tia.

Näyt­tä­möl­lä esiin­tyy se­kä näyt­te­li­jöi­tä et­tä tans­si­joi­ta. Ses­sions to­teu­tuu kol­men or­ga­ni­saa­tion yh­teis­työ­nä: Carl Knif Com­pa­ny, Zo­diak – Uu­den tans­sin kes­kus se­kä West Kow­loon Cul­tu­ral Dist­rict.

Esitys on osittain lempeästi osallistava, mutta osallistavat osiot ovat täysin vapaaehtoisia ja vain pieni osa esitystä. Yleisöllä ei ole painetta osallistua näihin osioihin – esityksestä voi nauttia yhtä paljon molemmin tavoin.

Koreografia Carl Knif
Koreografin assistentti Jonna Aaltonen
Esiintyjät Jonna Aaltonen, Olli Lautiola, Riku Lehtopolku, Anne Pajunen, Anna Stenberg, Terhi Vaimala
Lavastus ja valosuunnittelu Jukka Huitila
Äänisuunnittelu Janne Hast
Pukusuunnittelu Karoliina Koiso-Kanttila
Kengät Terhi Pölkki
Kuvat Yoshi Omori
Tuotanto Carl Knif Company, Zodiak – Uuden tanssin keskus
Yhteistyössä Freespace / West Kowloon Cultural District, Terhi Pölkki

Teoksen tutkimus-ja kehittelyvaihetta tukivat Freespace (West Kowloon Cultural District, Hong Kong), Tanssin tiedotuskeskus, Zodiak sekä Tanssin talo, osana residenssivaihtoprojektia Creative Meeting Point: Hong Kong x Finland (2016–2018).

Esitykset Tanssin talo, Erkko-sali, Helsinki
5.5.2022 klo 19, ensi-ilta
6.5.2022 klo 19
7.5.2022 klo 15

Kieli: englanti
Kesto: n. 1 h 15 min.

Yoshi Omori

Katso myös

Carl Knif Companyn Sessions-teos saa ensi-iltansa 5.5.2022 Tanssin talossa

Lue lisää »