Ses­sions-teok­ses­sa ko­reog­ra­fi-oh­jaa­ja Carl Knif ky­syy voi­ko esi­tys ol­la ti­lan­tee­na yh­tä luot­ta­muk­sel­li­nen kuin hoi­to­suh­de. Voi­si­ko tans­si ja esi­tys it­ses­sään ol­la riit­ti, jo­ka on eheyt­tä­vä? Kes­keis­tä on myös mu­sii­kin ja liik­keen yh­teys, asia, jon­ka pa­ris­sa Knif aloit­ti työs­ken­te­lyn teok­ses­sa Kak­si­vä­ri­nen fuu­ga (2020).

Ses­sions-teok­sen mu­sii­kil­li­se­na läh­tö­koh­ta­na toi­mii Franz Sc­hu­ber­tin jou­sik­vin­tet­to C-duu­ris­sa. Mu­sii­kin ja liik­keen yh­tey­den li­säk­si esi­tys tut­kii esiin­ty­jien ja ylei­sön suh­det­ta. Ky­se on ny­kyih­mi­ses­tä, hä­nen kai­puus­taan, puut­teis­taan, tar­peis­taan, pe­lois­taan ja toi­veis­taan. Ses­sions kä­sit­te­lee koh­taa­mis­ta ja koh­taa­mat­to­muut­ta se­kä näi­den in­hi­mil­li­siä ja yh­teis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia.

Teok­sen kim­mok­kee­na toi­mi­vat eri­lai­set niin ke­hol­li­set kuin kog­ni­tii­vi­set­kin hoi­to­muo­dot. Ses­sions-ni­mi viit­taa is­tun­toon tai hoi­to­ker­taan.

Mi­ten esi­tys voi­si ko­hen­taa ko­ki­jan elä­mää? Voi­ko kat­seen al­la ole­mi­nen ol­la voi­maan­nut­ta­va ko­ke­mus? En­tä mi­ten esi­tys voi­si ol­la elä­väm­pi, mi­ten se voi­si tul­la lä­hem­mäk­si ylei­söä? Une­no­mai­sen vael­luk­sen kal­tai­ses­sa esi­tyk­ses­sä näyt­tä­mö ei ole pel­käs­tään esiin­ty­jän ti­la, kat­so­mo ei pel­käs­tään kat­so­jan.

Ses­sions-teok­ses­sa Knif pa­laa myös oman me­to­din­sa al­ku­juu­ril­le, yh­teis­työ­hön tans­si­joi­den kans­sa. Teok­ses­sa kes­kiös­sä ovat tans­si­joi­den vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus, ki­neet­ti­nen kom­mu­ni­kaa­tio ja ki­neet­ti­nen em­pa­tia.

Näyt­tä­möl­lä esiin­tyy se­kä näyt­te­li­jöi­tä et­tä tans­si­joi­ta. Ses­sions to­teu­tuu kol­men or­ga­ni­saa­tion yh­teis­työ­nä: Carl Knif Com­pa­ny, Zo­diak – Uu­den tans­sin kes­kus se­kä West Kow­loon Cul­tu­ral Dist­rict.

Esitys on osittain lempeästi osallistava, mutta osallistavat osiot ovat täysin vapaaehtoisia ja vain pieni osa esitystä. Yleisöllä ei ole painetta osallistua näihin osioihin – esityksestä voi nauttia yhtä paljon molemmin tavoin.

Koreografia Carl Knif
Koreografin assistentti Jonna Aaltonen
Esiintyjät Jonna Aaltonen, Olli Lautiola, Riku Lehtopolku, Anne Pajunen, Anna Stenberg, Terhi Vaimala
Lavastus ja valosuunnittelu Jukka Huitila
Äänisuunnittelu Janne Hast
Pukusuunnittelu Karoliina Koiso-Kanttila
Kengät Terhi Pölkki
Kuvat Yoshi Omori
Tuotanto Carl Knif Company, Zodiak – Uuden tanssin keskus
Yhteistyössä Freespace / West Kowloon Cultural District, Terhi Pölkki

Teoksen tutkimus-ja kehittelyvaihetta tukivat Freespace (West Kowloon Cultural District, Hong Kong), Tanssin tiedotuskeskus, Zodiak sekä Tanssin talo, osana residenssivaihtoprojektia Creative Meeting Point: Hong Kong x Finland (2016–2018).

Esitykset Tanssin talo, Erkko-sali, Helsinki
5.5.2022 klo 19, ensi-ilta
6.5.2022 klo 19
7.5.2022 klo 15

Kieli: englanti
Kesto: n. 1 h 15 min.

Yoshi Omori

”Improvisoidut osuudet muuttuvat joustavasti pehmeäksi ja kauniiksi koreografiaksi, soolot eri kokoonpanojen yhteiseksi liikkeeksi. Sivuiltaan äärettömäksi jatkuvan tuntuista tilaa käytetään koko ajan laajalti hyödyksi.”

– Merja Kellokoski, HS 6.5.2022

”Liikekieli on soljuvan ilmavaa ja vapaata, mutta silti viimeisteltyä. Pehmeys ja terävyys liikkeissä vuorottelevat ja lomittuvat tasapainoisesti. Vaikka koko ajan tapahtuu, kiireen tai vauhdin tuntua ei ole. Mutta ei myöskään yhtään tyhjää hetkeä. Runsaan tunnin mittaisen esityksen rakenne ja ajoitus toimivat täydellisesti.”

– Annikki Alku, Demokraatti 6.5.2022

”Maanläheisessä ja stabiilissa tanssikielessä näkyy myös impulsiivisia purkauksia ja selkeitä asentoja huolettomassa kokonaisuudessa. — Esityksessä kuultava puhuttelu on alusta loppuun huolehtivaista ja huomioon ottavaa, ja sen tarkoituksena on luoda luottamusta. Hyvin ajateltu ja selkeä kokonaisuus on kuin leikki – tai leikkitilanne, jonka säännöt ovat helposti ymmärrettäviä ja jonka puitteissa voi tuntea olevansa turvassa.”

– Jan-Peter Kaiku, HBL 6.5.2022

Katso myös