I ver­ket Ses­sions frå­gar ko­reog­raf och re­gis­sör Carl Knif om en fö­res­täll­ning kan fram­kal­la li­ka myc­ket tillt­ro som en vård­re­la­tion. Cent­ralt i ver­ket är sam­ban­det mel­lan mu­sik och rö­rel­se, samt in­te­rak­tio­nen och den ki­ne­tis­ka kom­mu­ni­ka­tio­nen och em­pa­tin mel­lan dan­sar­na.

Ver­kets mu­si­ka­lis­ka ut­gångs­punkt är Franz Sc­hu­berts st­råkk­vin­tett i C-dur. Fö­res­täll­nin­gen grans­kar även re­la­tio­nen mel­lan pub­li­ken och uppt­rä­dar­na. Det hand­lar om den nu­ti­da män­nis­kan, hens läng­tan, bris­ter, be­hov, räds­lor och hopp. Ses­sions grans­kar mö­tet och ic­ke-mö­tet samt de­ras mänsk­li­ga och so­cia­la på­ver­kan.

Ses­sions frå­gar om dans och per­for­man­ce kan va­ra en bo­tan­de rit. Hur kan en fö­res­täll­ning för­bätt­ra ås­kå­da­rens liv? Kan det va­ra en po­si­tiv upp­le­vel­se att exis­te­ra un­der en blick? Och hur skul­le en fö­res­täll­ning kun­na va­ra me­ra le­van­de, hur skul­le den kun­na när­ma sig pub­li­ken? Un­der den­na dröm­li­ka vand­ring hörs sce­nen in­te en­bart till uppt­rä­da­ren och läk­ta­ren hörs in­te en­bart till pub­li­ken.

På sce­nen uppt­rä­der bå­de skå­des­pe­la­re och dan­sa­re. Ses­sions för­verk­li­gas i sa­mar­be­te med tre or­ga­ni­sa­tio­ner: Carl Knif Com­pa­ny, Zo­diak – Cent­ret för ny dans och West Kow­loon Cul­tu­ral Dist­rict. 

Föreställningen är delvis deltagande, men sådana delar är mjuka, valfria och bara en liten del av föreställningen. Det är ingen press att delta, och publiken kan njuta av föreställningen lika bra på båda sätten.

Ar­betsg­rupp:
Ko­reog­ra­fi: Carl Knif
På sce­nen: Jon­na Aal­to­nen, Ol­li Lau­tio­la, Ri­ku Leh­to­pol­ku, An­ne Pa­ju­nen, An­na Sten­berg, Ter­hi Vai­ma­la
Ko­reog­ra­fens as­sis­tent: Jon­na Aal­to­nen
Kos­tym­de­sign: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la
Ske­nog­ra­fi, ljus­de­sign: Juk­ka Hui­ti­la
Ljud­de­sign: Jan­ne Hast
Skor: Terhi Pölkki
Fotos: Yoshi Omori
Pro­duk­tion: Carl Knif Com­pa­ny, Zo­diak – Cent­ret för ny dans
I samarbete med Freespace / West Kow­loon Cul­tu­ral Dist­rict Hong Kong, Terhi Pölkki

Verkets forsknings- och utvecklingsfas stöddes av Freespace (West Kowloon Cultural District, Hong Kong), Tanssin tiedotuskeskus, Zodiak och Tanssin talo som en del av residens- och utbytesprojektet Creative Meeting Point: Hong Kong x Finland (2016–2018).

Fö­res­täll­nings­da­gar i Tans­sin ta­lo
To 5.5.2022 kl. 19.00 (pre­miär)
Fr 6.5.2022 kl. 19.00
Lö 7.5.2022 kl. 15.00

Språk: engelska
Längd: 1 h 15 min.

Yoshi Omori

”De improviserade delarna förvandlas smidigt till en mjuk och vacker koreografi, solon blir en gemensam rörelse.”

– Merja Kellokoski, HS 6.5.2022

”Dansspråket är flytande lätt och fritt men ändå finslipat. Mjukhet och skarphet turas om och vävs i hop i en bra balans. Det händer hela tiden, men det känns aldrig som om det är brådska. Inte finns det heller några tomma stunder. Föreställningens struktur och tajming fungerar perfekt.”

– Annikki Alku, Demokraatti 6.5.2022

”Dansspråket är jordnära och stabilt med impulsiva utbrott och tydliga poser i en otvungen helhet. — Tilltalet i föreställningen är följaktligen välkomnande, omtänksamt och uppmärksammande från början till slut och inriktat på att skapa förtroende. Den väl genomtänkta och tydliga helheten är även lik en lek – eller spelsituation vars regler man lätt förstår och kan känna trygghet i.”

– Jan-Peter Kaiku, HBL 6.5.2022

Se också