1. REKISTERINPITÄJÄ 

Taiteellisen tanssin yhdistys ry / Carl Knif Company

Töölönkatu 34 A 8, 00260 Helsinki

Jäljempänä rekisterinpitäjästä käytetään toisinaan
lyhennettä CKC

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Marjo Pyykönen

Puhelin +358 40 5567191

Sähköposti [email protected]

3. REKISTERIN NIMI

Carl Knif Companyn asiakaspalvelurekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva
asiakasrekisteri.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen,
sidosryhmien informoiminen ja suoramarkkinointi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakaspalvelurekisteri sisältää asiakaspalvelutilanteesta
riippuen osan seuraavista tietotyypeistä:

Henkilön etu- ja sukunimi

Henkilön edustaman organisaation nimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus,
katsojakommentti, kysymys, viesti tai palvelupyyntö

7. ASIAKASPALVELUREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään,
sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla

• Rekisterinkäsittelijän tai yhteistyökumppanin syöttäminä

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen
yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää CKC:n tai sen
yhteistyökumppanin tai teknisen palveluntarjoajan tietojärjestelmien
käyttöoikeuksia sekä salasanoja. Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu
henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle,
mikäli se on CKC:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen
varmistamiseksi tarpeellista. Kun tietoja siirretään Euroopan Unionin
ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakaspalvelurekisterin tiedot ovat ainoastaan CKC:n
käytössä, paitsi CKC:n käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun
tuottamiseksi.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja
automaattista päätöksentekoa.

15. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia
tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse
osoitteeseen [email protected].

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon
korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen
markkinointiviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää
poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä
ilmoittamalla siitä sähköpostitse.

16. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat digitaalisesti tallennetut ja
käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeudet on CKC:n
organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät
rekisterin tietojen käyttöä.

17. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen.