And­nin­gen – Blic­ken – Rum­met

Den­na imp­ro­vi­sa­tions­tek­nik ba­se­rar sig på er­fa­ran­det av sin egen kropp och sitt eget med­ve­tan­de. Me­to­den får ins­pi­ra­tion från me­di­ta­tion, yo­ga och pi­la­tes, och dess syf­te är ett om­fat­tan­de och per­son­ligt kropps­ligt utt­ryck. Me­to­den ut­veck­la­des ursp­rung­li­gen med CKC:s dan­sa­re som ett ko­reog­ra­fiskt verk­tyg och per­for­man­ce­me­tod, men dess enk­la an­vis­nin­gar och st­ruk­tur gör den till en ut­märkt me­tod för al­la som är int­res­se­ra­de av dans och kropps­ligt utt­ryck.

And­nin­gen: 

Den dju­pa, kont­rol­le­ra­de and­nin­gen som är en del av me­to­den lug­nar och avs­lapp­nar krop­pen. Dess med­de­lan­de till krop­pen är ba­lan­se­ra­de, den sän­ker pul­sen och blodt­ryc­ket och ak­ti­ve­rar det pa­ra­sym­pa­tis­ka nerv­sys­te­met. Den gui­da­de ob­ser­va­tio­nen och dju­pa and­nin­gen är som rö­rel­se-ba­se­rad mind­ful­ness: tan­kar­nas gång lug­nar ned sig, st­ress­ni­våer­na sänks och hjär­nans och krop­pens krea­ti­va kraf­ter kom­mer igång.

Blic­ken:

Det ”jag” som upp­fat­tas ge­nom and­nin­gen kopp­las med om­rå­det omk­ring del­ta­ga­ren ge­nom ob­ser­va­tion.

Rum­met: 

Ge­nom blic­ken öpp­nas även ob­ser­va­tio­nen av ut­rym­met och det som sker i ut­rym­met. Så­da­na er­fa­ren­he­ter kan fun­ge­ra som ext­remt po­si­ti­va och an­vänd­ba­ra in­sik­ter som kan ut­nytt­jas i li­vet.

För alla med instruktör Jonna Aaltonen:

Datum: 24.10.2022 & 27.10.2022 kl. 18–21 (du kan delta i ena eller båda)
Plats: Zodiaks studio C4, Tallbergsgatan 1B, 00180 Helsingfors
Pris: 35 € (en dag) / 60 € (två dagar)

Registrera dig senast den 14.10.2022. Registrering och frågor: [email protected]. Du bekräftar din plats genom att betala avgiften.

För professionella med instruktör Terhi Vaimala:

Datum: 17.11.2022 kl. 10–14
Plats: Zodiaks studio C4, Tallbergsgatan 1B, 00180 Helsingfors
Pris: 45 €

Registrera dig senast den 7.11.2022. Registrering och frågor: [email protected]. Du bekräftar din plats genom att betala avgiften.

Se också